به گزارش انعکاس ایلام؛ معاون فنی اداره کل منابع طبیعی ایلام در این کارگاه آموزشی گفت: هدف از برگزاری تهیه و اجرای طرح های تلفیقی مرتعداری را افزایش آگاهی و جهت گیری به سمت احیاء و پایداری مدیریت مراتع، مشارکت مرتعداران در حفاظت، احیاء، اصلاح و بهره برداری، ایجاد انگیزه سرمایه گذاری در مرتعداران و بهتر شدن شرایط معیشتی بهره برداران است.

حجت اله فتحی افزود: طرح های مرتعداری پایه و اساس مدیریت عرصه های مرتعی کشور است و اصلاح و بهره برداری صحیح از مرتع در قالب طرح های مرتعداری از نخستین اقدامات علمی و فنی در مرتعداری ایران است.

وی عنوان کرد: طرح های مرتع داری یکی از ابزارهای تهیه و اجرای طرح های اصلی مـدیریت و بهـره بـرداری از مراتع در ایران است که باید در تهیه آن ها به ویژگی های اکولوژیکی منطقه از یک سو و به مسائل اجتماعی بهره بـرداران از سوی دیگر اهمیت داده شودـ

  • نویسنده؛ فریبا میرزایی