برچسب زده شده با : شاخص ها،

روی موج انتخابات

   انتخابات حق مسلم شهروندی است و حکومت ها باید تحت هر شرایطی آن را محترم و به رسمیت بشناسند و شهروندان نیز باید با اتکا به این حق ، حقوق شهروندی خود را دریافت و در سرنوشت خود سهیم شوند!/ مردم برای انتخابات شاخص ها را در مورد نامزدها بشناسند/شاخص ها در انتخابات برای گزینش اصلح عموما ؛  قانونمداری ،سلامت همه جانبه ، سوابق مثبت ، صداقت در گفتار ، شجاعت در بیان ، مشورت پذیری از موکلین در دوره پسا انتخابات ، پاک دستی ، عدم تعصبات قومی و قبیله ای و نگاه یکسان به جامعه بخصوص موکلین حوزه انتخابی ، عدالت در تخصیص ها از هر لحاظ ، داشتن سواد و علوم مرتبط با حقوق مردم و سابقه حضور در بین مردم ، شفافیت مالی ، کاری و... قبل و بعد از انتخابات و...

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری