برچسب زده شده با : مصلحت جویی،

آتش مصلحت بر دامن حقیقت

جامعه امروز ایران با معظلی بنام مصلحت اندیشی دست اندر کاران امور حاکمیتی از جمله مسئولان اجرایی مواجه است که با واکاوی این مسئله می توان به آسیب ها و بعضا خسارت های مادی و معنوی آن و تاثیر منفی این مصلحت اندیشی بر جامعه پی برد

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری